Každá výpověď je neplatná!

"Velké množství zaměstnavatelů udělá chybu, pro kterou je výpověď od počátku neplatná." Mgr. Pavel Prokop, advokát

Dostali jste výpověď ? Získám Vám více než odstupné!

Jmenuji se Pavel Prokop a v advokátní kanceláři K&P PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.  se specializuji na spory a žaloby. V advokacii působím již 17 let a za tuto dobu eviduji více než 89% úspěšnost všech sporů, k jejichž vyřešení jsem byl mými klienty pověřen. Většina sporů nedojde ani k soudu a vše se vyřeší dohodou.

Fakt, že jste dostali od svého zaměstnavatele výpověď, nemusí v žádném případě znamenat, že je taková výpověď oprávněná či z pohledu zákona platná. Pokud s výpovědí nesouhlasíte, můžete se bránit a jakožto slabší strana máte právo na své straně, ale je třeba myslet na to, že na podání případné žaloby na neplatnost výpovědi máte pouze dva měsíce.

V řadě případů je výpověď z pracovního poměru neplatná a vysoké procento vyhraných sporů potvrzuje, že zaměstnavatelé velice často dělají chyby, a to nejen ve formálních náležitostech výpovědi, ale i v mechanismu jejího doručení, neboť písemnosti v pracovním právu mají specifický režim doručování, který musí být dodržen. Jakmile prokážete neplatnou výpověď, získám Vám nejen odstupné, ale také  ušlou mzdu po celou dobu sporu. 

Průměrně žaluji po zaměstnavateli ušlou mzdu a odstupné v částce kolem 450.000 Kč a nabízím možnost bezplatného advokátního zastoupení za podíl na úspěchu tzv. no win - no fee.

Mgr. Pavel Prokop, advokát
Mgr. Pavel Prokop, advokát

Z jakého důvodu jste dostali výpověď ?

Pokud na Vaší výpovědi chybí relevantní důvod, je vaše výpověď neplatná 

ukončením ve zkušení době

Se slovy "zítra už nechoďte" se nedá ukončit pracovní poměr ani ve zkušební době. Skončení musí být písemné, doručené do vlastních rukou v režimu zákoníku práce. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější). Výpověď ve zkušební době je neplatná, pokud je zaměstnanec prvních 14 dnů na nemocenské.

porušení nemocenské

Pokud zaměstnavatel prokáže svými detektivními schopnostmi, že jste porušili prvních 14 dnů režimu dočasné pracovní neschopnosti obzvlášť hrubým způsobem, například nedodržováním léčebného postupu (porušení vycházek), dovolenou nebo jinou výdělečnou činností může Vám dát výpověď. Jakýkoliv jiný důvod výpovědi je neplatný a slouží pouze k odebrání náhrady mzdy za 14 dnů. 

nemoc z povolání

Tomuto důvodu výpovědi se zaměstnavatelé vyhýbají jako čert kříži. Pokud se vám v práci stane úraz, či vlivem např. prašného prostředí onemocníte chronickým kašlem a nemůžete nadále danou práci vykonávat, musí Vám zaměstnavatel vyplatit 12 průměrných měsíčních výdělků jako odstupné a zároveň má právo na náhradu za ztrátu na výdělku.

Články z pracovně právní praxe

Novela č. 413/2023 Sb. zákoníku práce nově počítá přímo i s elektronickou formou uzavírání pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti nebo jejich změnou. Přibylo ustanovení § 21 ZP, které stanovuje povinnost, za předpokladu, že dojde k uzavření, či změně touto formou, aby zaměstnavatel zaslal vyhotovení takových dokumentů...

Jednou z dalších významných novel, která nabyla účinnosti začátkem roku 2024 (konkrétně ke dnu 1. 1.) je novela zákoníku práce ("ZP") č. 413/2023 Sb. Novela tohoto základního pracovněprávního předpisu s sebou přináší mimo jiné i zajímavé změny v oblasti doručování písemností mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Jedná se o úmyslné soustavné porušování povinností, a to nejen pokynů nadřízených ale i bezpečnostních, technických či právních předpisů, Hodnotí se tři stupně intenzity porušení pracovní povinnosti a to "méně závažné", "závažné" a "porušení zvlášť hrubým způsobem".

Zákoník práce přiznává zaměstnanci při ukončení pracovního poměru z konkrétních vyjmenovaných důvodů právo na odstupné. Aby měl však zaměstnanec nárok na odstupné musí dostat výpověď (dle § 52 zákoníku práce) z těchto důvodů:

Došlo ve vaší firmě ke změně výrobních postupů či technologickým změnám? Ne? A přesto jste dostali výpověď pro nadbytečnost? Nejoblíbenější důvod výpovědi a také nejčastější chyba zaměstnavatele pro který je výpověď neplatná.

Ochranná doba platí pro zaměstnankyni, která je těhotná, je na mateřské nebo na rodičovské dovolené. Stejné pravidlo platí i pro zaměstnance (otce), který je na rodičovské dovolené do tří let věku dítěte. Pokud by zaměstnanci byla doručena výpověď z pracovního poměru během trvání této ochranné doby, je výpověď neplatná.

Požadavky pro výkon práce stanovuje zaměstnavatel a mají být přiměřené a nezbytné pro danou pozici. Například řidič kamionu musí mít platné řidičské oprávnění, zubní laborantka musí mít příslušné vzdělání apod. Zaměstnavatel může v průběhu času požadavky měnit, ale pak je jeho povinností zaměstnance v tomto směru zaučit, zaškolit a dát...

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit v případě, že mu zaměstnavatel vědomě nevyplatil mzdu, plat, popřípadě náhradu mzdy, platu či jeho část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Zaměstnanci pak přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy, nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby, tj. zpravidla 2...

Abych mohl posoudit Vaši výpověď budu potřebovat čitelný scan výpovědi a krátký popis toho, kdy - kde a za jakých podmínek jste výpověď dostali.