Elektronické uzavírání pracovních smluv a dohod

15.02.2024

Novela č. 413/2023 Sb. zákoníku práce nově počítá přímo i s elektronickou formou uzavírání pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti nebo jejich změnou. Přibylo ustanovení § 21 ZP, které stanovuje povinnost, za předpokladu, že dojde k uzavření, či změně touto formou, aby zaměstnavatel zaslal vyhotovení takových dokumentů na elektronickou adresu, která není v dispozici zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro tyto účely zaměstnavateli písemně sdělil. Důležité je, aby tato adresa byla doopravdy sdělena zaměstnavateli písemně, a aby na něj nebyla nijak vázána, tedy aby byla v dispozici pouze zaměstnance (nemělo by tak jít např. o pracovní e-mail zaměstnance).

Dále bylo zaktoveno právo zaměstnance od takto uzavřené smlouvy/dohody, popř. jejich změny, odstoupit. Odstoupení je možné od okamžiku jejich uzavření, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů ode dne dodání jejich vyhotovení na elektronickou adresu zaměstnance. Odstoupení musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží, a je možné, jen dokud nebylo ze strany zaměstnance započato s plněním.