Změny při doručování písemností v pracovněprávních vztazích

02.02.2024

Jednou z dalších významných novel, která nabyla účinnosti začátkem roku 2024 (konkrétně ke dnu 1. 1.) je novela zákoníku práce ("ZP") č. 413/2023 Sb. Novela tohoto základního pracovněprávního předpisu s sebou přináší mimo jiné i zajímavé změny v oblasti doručování písemností mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

V prvé řadě dochází ke změně písemností, které spadají do režimu tzv. "přísného doručování" dle § 334 ZP. Písemnosti spadající do tohoto režimu musí být ze zákona doručovány zaměstnanci do vlastních rukou a dříve sem spadaly primárně všechny písemnosti, které se týkaly vzniku, změny či zániku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ).

Novelou došlo ke značnému zúžení tohoto vymezení a momentálně již nebude nutné doručovat do vlastních rukou písemnosti, které souvisejí se vznikem, či změnou pracovního poměru nebo vztahů založených dohodami. V přísném režimu tak zůstávají hlavně písemnosti týkající se skončení pracovního poměru/vztahů založených dohodami (vyjma dohody o rozvázání prac. poměru) a písemnosti týkající se odměňování.

Co to v praxi bude znamenat? Dojde jistě ke značnému zjednodušení celého procesu komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, neboť s většinou záležitostí se obě strany budou moci obrátit na tu druhou přímo formou, která jim k tomu bude vyhovovat nejvíce, typicky elektronicky přes e-mailovou adresu. Zatímco dříve elektronickou formu komunikace komplikovala podmínka podpisu uznávaným elektronickým podpisem, kterým musely být podepsány všechny písemnosti, které se doručovaly do vlastních rukou, a kterým naprostá většina zaměstnanců nedisponovala, za nové úpravy teď bude možné většinu písemností doručovat pouze s "prostým" elektronickým podpisem.