Blog

Novela č. 413/2023 Sb. zákoníku práce nově počítá přímo i s elektronickou formou uzavírání pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti nebo jejich změnou. Přibylo ustanovení § 21 ZP, které stanovuje povinnost, za předpokladu, že dojde k uzavření, či změně touto formou, aby zaměstnavatel zaslal vyhotovení takových dokumentů...

Jednou z dalších významných novel, která nabyla účinnosti začátkem roku 2024 (konkrétně ke dnu 1. 1.) je novela zákoníku práce ("ZP") č. 413/2023 Sb. Novela tohoto základního pracovněprávního předpisu s sebou přináší mimo jiné i zajímavé změny v oblasti doručování písemností mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Jedná se o úmyslné soustavné porušování povinností, a to nejen pokynů nadřízených ale i bezpečnostních, technických či právních předpisů, Hodnotí se tři stupně intenzity porušení pracovní povinnosti a to "méně závažné", "závažné" a "porušení zvlášť hrubým způsobem".

Zákoník práce přiznává zaměstnanci při ukončení pracovního poměru z konkrétních vyjmenovaných důvodů právo na odstupné. Aby měl však zaměstnanec nárok na odstupné musí dostat výpověď (dle § 52 zákoníku práce) z těchto důvodů:

Došlo ve vaší firmě ke změně výrobních postupů či technologickým změnám? Ne? A přesto jste dostali výpověď pro nadbytečnost? Nejoblíbenější důvod výpovědi a také nejčastější chyba zaměstnavatele pro který je výpověď neplatná.

Ochranná doba platí pro zaměstnankyni, která je těhotná, je na mateřské nebo na rodičovské dovolené. Stejné pravidlo platí i pro zaměstnance (otce), který je na rodičovské dovolené do tří let věku dítěte. Pokud by zaměstnanci byla doručena výpověď z pracovního poměru během trvání této ochranné doby, je výpověď neplatná.

Požadavky pro výkon práce stanovuje zaměstnavatel a mají být přiměřené a nezbytné pro danou pozici. Například řidič kamionu musí mít platné řidičské oprávnění, zubní laborantka musí mít příslušné vzdělání apod. Zaměstnavatel může v průběhu času požadavky měnit, ale pak je jeho povinností zaměstnance v tomto směru zaučit, zaškolit a dát...

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit v případě, že mu zaměstnavatel vědomě nevyplatil mzdu, plat, popřípadě náhradu mzdy, platu či jeho část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Zaměstnanci pak přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy, nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby, tj. zpravidla 2...